Skip to content

Salgs- og leveringsbetingelser / forretningsbetingelser for Nordenskov Industri Montage ApS (i det følgende NIM)

 1. Aftalegrundlaget.
  NLM 94 Almindelige betingelser er gældende for aftaleforholdet, idet dog individuelle aftalevilkår og nedennævnte betingelser, der er tilføjelser og undtagelser til NLM 94 går forud i nævnte rækkefølge.

 

 1. Uforbindende tilbud.Tilbud fremsat af NIM er uforbindende. Endelig aftale om levering er først indgået ved købers modtagelse af NIM´s skriftlige ordrebekræftelse, og kun indholdet heraf er bindende for NIM.

 

 1. Ikke-lagervarer.Hvis maskiner, udstyr og materialer, der indgå i leverancen, ikke er lagervare hos NIM, er ordrebekræftelsen betinget af, at NIM kan få dette leveret af sine leverandører, og NIM forbeholder sig ret til at få købesummen forhøjet i tilfælde af prisstigninger fra leverandørerne, efter at ordrebekræftelsen er afgivet.

 

 1. Leverancens omfang.Evt. bistand ved teknisk vejledning, måltegning, beregning af kvantitet ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, for hvilket NIM ikke påtager sig noget ansvar. NIM påtager ej heller ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne udarbejdet af NIM´s leverandører. Alle opgivne vægte og mål er tilnærmede og uden ansvar for NIM. De fornødne fundamentstegninger vedrørende placering ekskl. beregninger leveres af NIM uden ansvar for grunden/fundamentets beskaffenhed og bæreevne. Alle NIM´s illustrationer og tegninger er kun bindende for NIM, når det udtrykkeligt anføres af denne.

 

 1. Priser.Alle priser er ab fabrik ekskl. moms, med mindre andet skriftligt er aftalt. Køber bærer således enhver form for forsendelsesomkostninger, herunder transportudgifter, emballeringsomkostninger og særlige omkostninger forbundet med, at køberen er hjemmehørende udenfor Danmark, herunder eksportafgifter, toldafgifter, konsulatafgifter og lignende.

 

 1. Levering.Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er omtrentlig, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af ordrebekræftelsen. Leveringsfristen regnes fra den dag NIM modtager de nødvendige oplysninger, tegninger m.m., således at arbejdet kan påbegyndes.

 

 1. Risikoens overgang.Risikoen for det leverede overgår til køberen, når der er sket levering, hvilket vil sige ab fabrik, jf. punkt 6, med mindre andet skriftligt er aftalt. Tidspunktet for risikoens overgang fastholdes, selvom NIM efter aftale med køberen forestår transport af leverancen til den af køberen anviste plads, idet dog NIM i så fald forpligter sig til at tegne særskilt fragtførerforsikring.

 

 1. Montering.Hvis NIM som en del af leverancen skal udføre montage af anlæg m.v., er NIM ansvarlig for egne montører, men derimod ikke for det hjælpemandskab, der stilles til rådighed af køberen. Hvis montering ikke er omfattet af leverancen, kan NIM efter nærmere aftale med køberen stille en montør til rådighed for denne, der er undergivet NIM´s instruktionsbeføjelse. NIM forpligter sig til at tegne arbejdsskadeforsikring og sædvanlig ansvarsforsikring for egne montører, uanset om montage er inkluderet i leveringen, eller leverandøren stilles til rådighed for køberen efter nærmere aftale med denne.

 

 1. Betaling.Med mindre andet er aftalt, skal betaling erlægges på det aftalte leveringstidspunkt, hvis leverancen er rede. Hvis købers forhold bevirker, at levering ikke kan ske rettidigt, er købesummen desuagtet forfalden til betaling på det aftalte leveringstidspunkt. Fra forfaldsdagen at regne beregner NIM sig en kreditrente på 2% pr. påbegyndt måned.
  Egendomsretten til det solgte forbliver NIM’s indtil hele kontraktsummen inkl. renter er betalt.

 

 1. Erstatning/forholdsmæssigt afslag.NIM yder i tilfælde af forsinkelse og mangelfuld leverance erstatning i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler, og køberen har ikke herudover krav på konventionalbod. NIM yder ikke i tilfælde af forsinkelse og mangelfuld leverance erstatning for indirekte tab så som driftstab, tidstab og tabt avance. Ved forsinkelse og mangelfuld leverance, der kan henføres til NIM´s leverandører, påtager NIM sig intet selvstændigt ansvar for misligholdelsen, med mindre andet skriftligt er aftalt. Køberen kan således ikke overfor NIM rejse krav i anledning af misligholdelsen, som NIM ikke kan gøre gældende og få opfyldt af den ansvarlige leverandør. Køberens erstatningskrav overfor NIM i tilfælde af forsinkelse kan under ingen omstændigheder overstige 5% af kontraktsummen. Tilsvarende kan købers erstatningskrav/krav på forholdsmæssigt afslag i tilfælde af mangler ikke overstige 5% af kontraktsummen.

 

 1. Returvarer.
  Varer tages kun retur efter forudgående aftale, og det er en betingelse, at varerne er ubrugte og i mangelfri stand. Ved returnering af varen krediteres kunden maksimalt 70% af fakturabeløbet, hvis intet andet er aftalt.

 

 1. Afhjælpning.Foreligger der mangler ved leverancen, som NIM er ansvarlig for, forbeholder NIM sig ret til i en periode på 12 måneder efter eget valg at foretage omlevering eller reparation. Såfremt leverancen herefter fremstår mangelfri, kan køberen ikke gøre krav gældende på forholdsmæssigt afslag eller erstatning af nogen art.

 

 1. Produktansvar.NIM er ansvarlig for skader, som leverancen forvolder på ting eller personer, såfremt skaden skyldes, at NIM har udvist grov uagtsomhed. NIM hæfter ikke for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab eller avancetab. NIM´s ansvar for skader på person og tingskade kan ikke overstige kr. 10.000.000, for hvilket beløb NIM har tegnet.
Forretningsbetingelser